Projekt sta financirali Evropska unija iz Evropskega socialnega in Ministerstvo za šolstvo in šport RS sklada.

Članki

Članki in prispevki, ki so nastali v okviru projekta Razvoj naravoslovnih kompetenc in so bili objavljeni v mednarodnih znanstvenih revijah ali predstavljeni na mednarodnih znanstvenih konferencah.

 • J. Ambrožič-Dolinšek in A. Šorgo, »Kako izboljšati kakovost srednješolskega znanja in odnos do biotehnologije?«, predstavljeno na Ekologija za boljši jutri 2010 v Rakičanu.
 • M. Pšunder, M. Ploj Virtič, »E-learning and the relevance of digital competencies of teachers«, predstavljeno na IVAI 2010 na Slovaškem.
 • Golob, »Razvoj kritičnega mišljenja in sklepanja – pogoj za kakovostno življenje«, predstavljeno na Ekologija za boljši jutri 2010 v Rakičanu.
 • R. Repnik in V. Grubelnik, »E-gradiva za 3. razred osnovne šole – fizika«, predstavljeno na SirIKT 2010 v Kranjski Gori.
 • A. Šorgo in A. Špernjak, »Opredelitev digitalno-kompetentnega učitelja in predpogoji izobraževanja učiteljev za razvoj digitalne kompetence«, predstavljeno na SirIKT 2010 v Kranjski Gori.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, »Uporaba IKT pri osnovnošolskem biološkem laboratorijskem delu«, predstavljeno na SirIKT 2010 v Kranjski Gori.
 • ŠPERNJAK, Andreja, ŠORGO, Andrej. Primerjava priljubljenosti treh različnih načinov izvedbe bioloških laboratorijskih vaj med osnovnošolci. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 3/4, str. 68-86.
 • ŠŠORGO, Andrej, ŠPERNJAK, Andreja. Secondary school students' perspectives on and attitudes towards laboratory work in biology. V: LAMANAUSKAS, Vincentas (ur.). Challenges of science, mathematics and technology teacher education in Slovenia, (Problems of education in the 21st century, vol. 14). Siauliai: Scientific Methodological Center Scientia Educologica, 2009, str. 123-134.
 • ŠPERNJAK, Andreja, ŠORGO, Andrej. Perspectives on the introduction of computer-supported real laboratory exercises into biology teaching in secondary schools : teachers as part of the problem. V: LAMANAUSKAS, Vincentas (ur.). Challenges of science, mathematics and technology teacher education in Slovenia, (Problems of education in the 21st century, vol. 14). Siauliai: Scientific Methodological Center Scientia Educologica, 2009, str. 135-143.
 • GERLIČ, Ivan. Computer-informatics literacy and possibilities of computing extra-curricular activities = Informatička pismenost i mogućnosti računarskih izvan-nastavnih aktivnosti. V: PLENKOVIĆ, Juraj (ur.). The 15th International scientific Conference "Society and Technology", Zadar, June 26-28 2008. Društvo i tehnologija 2008. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo, 2008, 2008, vol. 41, no. 3, str. 183-188. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54460./li>
 • GGERLIČ, Ivan. Izzivi novih tehnologij in šola bodočnosti = Challenges of advanced technologies and school of the future. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 117-122, ilustr.
 • GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert. Conceptual learning of physics in Slovenian primary schools. V: LAMANAUSKAS, Vincentas (ur.). Challenges of science, mathematics and technology teacher education in Slovenia, (Problems of education in the 21st century, vol. 14). Siauliai: Scientific Methodological Center Scientia Educologica, 2009, str. 65-69.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Kakovost znanja pridobljena z različnimi načini izvedb laboratorijskega dela”, predstavljeno na konferenci VIVID 2009, ki je potekala v petek, 16. oktobra 2009, v Ljubljani.
 • A. Šorgo in A. Špernjak, »Vpliv računalniško podprtega laboratorijskega dela na razvoj digitalne pismenosti«, predstavljeno na InfoKomTech 2009, ki je potekala 28. in 29. oktobra 2009, v Ljubljani.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, »The effect of different methods of laboratory work on student attitudes and quality of learning«, predstavljeno na ECNSI 2009, ki je potekala med 12. in 14. novembrom 2009, v Zadarju, Hrvaška.
  Avtorja sta za članek prejela nagrado BEST PAPER AWARD.
 • AA. Šorgo in A. Špernjak, »Development of generic competences in lower secondary school students through computer supported laboratory work«, predstavljeno na ECNSI 2009, ki je potekala med 12. in 14. novembrom 2009, v Zadarju, Hrvaška.
 • R. Repnik, M. Ambrožič in V. Grubelnik, »Galileo on our web textbook on behalf of international year of astronomy«, v: 20th International Conference CECIIS 2009, September 23 – 25, 2009 Varaždin, Croatia, str. 29 – 33. Predstavljeno na konferenci  CECIIS 2009, Varaždin, Hrvaška.
  Spletni učbenik dostopen na: a href="http://lizika.pfmb.uni-mb.si/observatorij/projekti/Galileo/"> hhttp://lizika.pfmb.uni-mb.si/observatorij/projekti/Galileo/
 • R.Repnik, M. Ambrožič, M. Krašna in V. Grubelnik, »Teachers' experiences and recommendations about using e-learning materials in primary school«, v: 20th International Conference CECIIS 2009, September 23 – 25, 2009 Varaždin, Croatia, str. 73 – 78. Predstavljeno na konferenci  CECIIS 2009, Varaždin, Hrvaška.  
 • M. Krašna, T. Bratina in B. Kaučič, »Differences in e-learning material production according to the learners' age and comprehension level«, v: 20th International Conference CECIIS 2009, September 23 – 25, 2009 Varaždin, Croatia, str. 79 – 86. Predstavljeno na konferenci  CECIIS 2009, Varaždin, Hrvaška.
 • D. Sikošek in K. Žarić,''How To Shape Master Chemistry Teacher By Bologna Guidelines As A Product Of Double - Major Study Programme - Educational Chemistry 2nd Degree'', Predstavljeno na ''19th International Conference On Chemistry Education - Research, Theory And Practice On Chemistry Didactics'', ki je potekala od 15. do 17.09.2009 v Hradec Králové, Češka.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Obstacles in the introduction of computer supported real and virtual laboratory exercises into biology teaching in lower secondary schools”, predstavljeno na SoftCOM 2009 Education in ICT, ki je potekala med 24. in 26. Septembrom 2009 na Hvaru, Hrvaška.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Predlog za razvoj osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter digitalne pismenosti pri pouku naravoslovnih predmetov v osnovni šoli s pomočjo računalniško podprtega laboratorijskega dela”, v: Didakta, letnik 18/19, št. 127 (maj 2009), str. 20-25.
 • D. Sikošek, “Analiza kompetenčnih zapovedi v posodobljenih učnih načrtih naravoslovnega izobraževanja”, v Edukacija za trajnostni razvoj, Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, 2009. Predstavljeno na IV. Mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekologija za boljši jutri”, ki je potekal od 25. do 27.03. 2009 v RIS Rakičan, Murska Sobota.
 • M. Dobnik Repnik, “Ekološki pohod učencev tretjega razreda osnovne šole«, v Edukacija za trajnostni razvoj, Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, 2009. Predstavljeno na IV. Mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekologija za boljši jutri”, ki je potekal od 25. do 27.03. 2009 v RIS Rakičan, Murska Sobota./li>
 • D. Osrajnik in R. Repnik, “Mini projekt - zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja z delno ugasnitvijo javne razsvetljave«, v Edukacija za trajnostni razvoj, Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, 2009. Predstavljeno na IV. Mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekologija za boljši jutri”, ki je potekal od 25. do 27.03. 2009 v RIS Rakičan, Murska Sobota.
 • R. Repnik, “Priložnosti za vnašanje sodobnih znanstvenih dognanj v pouk osnovnošolske fizike«, v Edukacija za trajnostni razvoj, Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, 2009. Predstavljeno na IV. Mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekologija za boljši jutri”, ki je potekal od 25. do 27.03. 2009 v RIS Rakičan, Murska Sobota.
 • MM. Puhek in A. Šorgo, “Interaktivne računalniške simulacije bioloških laboratorijskih vaj”, v: MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2009, [Krajnska Gora, 2009], ARNES, 2009, str. 568-574. Dostopno na povezava.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Primerjava priljubljenosti klasičnega, računalniško podprtega in virtualnega laboratorijskega dela pri pouku bioloških vsebin v osnovni šoli”, v: MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2009, [Krajnska Gora, 2009], ARNES, 2009, str. 575-580. Dostopno na povezava.
 • A. Špernjak, M. Puhek in A. Šorgo, “Lower secondary school students' attitudes toward computer supported laboratory exercises”, v: 32nd International Convention MIPRO 2009, May 25 - 29, 2009 Opatija, Croatia, str. 77-80. Predstavljeno na konferenci MIPRO 2009, Opatija, Hrvaška.
 • R. Repnik in V. Grubelnik, ”E-learning Materials for 3rd Grade of Primary School – physics”, v: 32nd International Convention MIPRO 2009, May 25 - 29, 2009 Opatija, Croatia, str. 181-184. Predstavljeno na konferenci MIPRO 2009, Opatija, Hrvaška.

Gradiva

Časovno obdobje

Kazalnik + rezultat

Aktivnost (1.sklop)

Aktivnost (2.sklop)

Aktivnost (3.sklop)

Realizirano

Datoteke

1.10.2008 – 31.12.2008

Rezultat: Analiza naravoslovne pismenosti v šolski vertikali.

Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja- strokovno gradivo 1.

S1.01

 

 

Da Poročilo

1.1.2009 - 31.3.2009

Rezultat: Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam.

Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja –strokovno gradivo 2.

S1.02

 

 

 

Da Poročilo

1.4.2009 - 30.6.2009

Rezultat: Kompetence specifične za biološke vsebine v šolski vertikali

Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 3.

S1.03

 

 

 

Da Poročilo

Rezultat: Kompetence specifične za fizikalne vsebine v šolski vertikali.

Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 4.

S1.04

 

 

Da Poročilo

Rezultat: Kompetence specifične za kemijske vsebine v šolski vertikali.

Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 5.

S1.05

 

 

Da Poročilo

Rezultat: Pregled in izbor znanstvenih tem in sodobnih specialno- didaktičnih strategij/modelov (kemija, biologija, fizika).

Kazalnik: Izhodišča nove didaktike naravoslovja-strokovno gradivo 6.

S1.06

 

 

 

Da Poročilo

1.7.2009 - 31.8.2009

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (biološke vsebine) B1

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju- gradivo B1

S1.07

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (fizikalne vsebine) F1

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo F1

S1.08

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (kemijske vsebine) K1

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo K1

S1.09

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

1.9.2009 – 31.12.2009

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (biološke vsebine) B2

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo B2

S1.10

 

 

 

Da Poročilo
Poročilo  2

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (kemijske vsebine) K2

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo K2

S1.11

 

 

 

Da Poročilo
Poročilo  2

Gradivo 1
Navodilo

Gradivo 2

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (fizikalne vsebine) F2

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo F2

S1.12

 

 

 

Da Poročilo
Poročilo  2

Rezultat: Uvodna delavnica za učitelje praktike; preverjanje prve polovice didaktičnih gradiv/modelov B1

Kazalnika:

Delavnica za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoli –B1

 

S2.01

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: Uvodna delavnica za učitelje praktike; preverjanje prve polovice didaktičnih gradiv/modelov F1

Kazalnika:

Delavnica za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoliF1

 

S2.02

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: Uvodna delavnica za učitelje praktike; preverjanje prve polovice didaktičnih gradiv/modelov K1

Kazalnika:

Delavnica za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoli-K1

 

S2.03

 

Da Poročilo
Poročilo 2

1.1.2010 – 31.3.2010

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (biološke vsebine) B3

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo B3

S1.13

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (fizikalne vsebine) F3

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo F3

S1.14

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (kemijske vsebine) K3

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo K3

S1.15

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2
Poročilo 3

Gradivo 1
Navodilo

Gradivo 2

Gradivo 3:
1 2 3 4 5 6 7
Navodila

Rezultat: delavnica za učitelje praktike; preverjanje druge polovice didaktičnih gradiv/modelov B1

Kazalnika:

Delavnice za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoliB1

 

S2.04

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: delavnica za učitelje praktike; preverjanje druge polovice didaktičnih gradiv/modelov F1

Kazalnika:

Delavnice za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoli- F1

 

S2.05

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: delavnica za učitelje praktike; preverjanje druge polovice didaktičnih gradiv/modelov K1

Kazalnika:

Delavnice za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoli –K1

 

S2.06

 

Da Poročilo
Poročilo 2

1.4.2010 – 30.6.2010

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (biološke vsebine) B4

 

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo B4

S1.16

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Gradivo 1

Gradivo 2:
1 2

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (fizikalne vsebine) F4

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo F4

S1.17

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (kemijske vsebine) K4

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo K4

S1.18

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Gradivo 1
Navodilo

Gradivo 2

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov B2

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli-B2

 

S2.07

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov F2

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoliF2

 

S2.08

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov K2

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli –K2

 

S2.09

 

Da Poročilo
Poročilo 2

1.4.2010 – 31.8.2010

Rezultat: Seznanjanje z sodobnimi didaktičnimi strategijami v svetu; predstavitev didaktičnih strategij projekta

Kazalnik: Udeležba na mednarodnih konferencah: največ 60

 

S2.20

 

Da  

1.7.2010 – 30.9.2010

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (biološke vsebine) B5

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo B5

S1.19

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Gradivo

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (fizikalne vsebine) F5

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju - gradivo F5

S1.20

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Gradivo:
1 2 3 4

Rezultat: Didaktična gradiva/modeli (kemijske vsebine) K5

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju – gradivo K5

S1.21

 

 

Da Poročilo
Poročilo 2

Gradivo 1
Gradivo 2

Rezultat: delavnica za učitelje praktike

Kazalnik: delavnica za usposabljanje učiteljev praktikov

 

S2.10

 

Da  

1.9.2010 – 31.12.2010

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov B3

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli- B3

 

S2.11

 

 

 

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov F3

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli- F3

 

S2.12

 

 

 

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov K3

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli -K3

 

S2.13

 

 

 

1.10.2010 – 31.12.2010

Rezultat: Didaktična gradiva/publikacije v  elektronski in tiskani obliki 1. del. Ena skupna  publikacija za vse tri vede (biologija, fizika, kemija) ali ločeno za posamezno vedo.

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju

1 skupno ali 3 ločena

S1.22

 

 

 

 

1.1.2011 – 31.3.2011

Rezultat: delavnica za učitelje praktike; preverjanje didaktičnih gradiv/modelov B4

Kazalnika:

Delavnice za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoli-B4

 

S2.14

 

 

 

Rezultat: delavnica za učitelje praktike; preverjanje didaktičnih gradiv/modelov F4

Kazalnika:

Delavnice za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoli-F4

 

S2.15

 

 

 

Rezultat: delavnica za učitelje praktike; preverjanje didaktičnih gradiv/modelov K4

Kazalnika:

Delavnice za usposabljanje učiteljev praktikov

Preverjanje gradiv/modelov v šoli K4

 

S2.16

 

 

 

Rezultat: Spletna zbirka aktualnih naravoslovnih vsebin namenjena učencem/dijakom  prvi del

Kazalnik: Projekt za promocijo naravoslovja 1.

 

 

S3.01

 

 

1.4.2011 – 30.6.2011

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov B5

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli-B5

 

S2.17

 

 

 

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov F5

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli- F5

 

S2.18

 

 

 

Rezultat: preverjanje didaktičnih gradiv/modelov K5

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli- K5.

 

S2.19

 

 

 

Rezultat: Spletna zbirka aktualnih naravoslovnih vsebin namenjena učencem/dijakom.

Kazalnik: : Projekt za promocijo naravoslovja 1.

 

 

S3.02

 

 

Rezultat: Festival naravoslovja v  različnih krajih Slovenije.

Kazalnik: : Projekt za promocijo naravoslovja 5

 

 

S3.04

 

 

1.4.2011 – 31.8.2011

Rezultat: Seznanjanje z sodobnimi didaktičnimi strategijami v svetu; predstavitev didaktičnih strategij projekta

Kazalnik: Udeležba na mednarodnih konferencah: največ 60

 

S2.21

 

 

 

1.7.2011 – 31.8.2011

Rezultat: evalvacija didaktičnih gradiv in njihovega preverjanja.

Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli

 

S2.22

 

 

 

Rezultat: delavnica učiteljev

praktikov za učitelje, ki niso sodelovali v projektu

Kazalnik: delavnica za usposabljanje učiteljev

 

S2.23

 

 

 

1.7.2011 – 30.9.2011

Rezultat: Strokovne podlage za postavitev  izbranih eksperimentov kemije, biologije in fizike.

Kazalnik: : Projekti za promocijo naravoslovja 2, 3 in 4

 

 

S3.03

 

 

1.9.2011 – 31.12.2011

Rezultat: Didaktična gradiva/publikacije v  elektronski in tiskani obliki 2. del. Ena skupna  publikacija za vse tri vede (biologija, fizika, kemija) ali ločeno za posamezno vedo.

Kazalnik: didaktična gradiva za poučevanja v naravoslovju

1 skupno ali 3 ločena

 

S2.24

 

 

 

Rezultat: Predstavitev novih eksperimentov

Kazalnik: : Projekt za promocijo naravoslovja 6

 

 

S3.05

 

 

Rezultat: Javna predstavitev celotnega projekta

Kazalnik: Projekt za promocijo naravoslovja 7

 

 

S3.06

 

 

Rezultat: Zbornik strokovnih gradiv

Kazalnik: Projekt za promocijo naravoslovja 8

 

 

S3.07

 

 

 

Medijske objave

Seznam raznih objav v medijih in drugod.

Predavanja

Prof. dr. Dušan Petrač
iz Jet Propulsion Laboratory-a
(California Institute of Technology-a je glavni raziskovalni in razvojni center NASE).

Galerija slik

Slikovno gradivo najdete na tej povezavi tukaj

| XHTML | CSS | Designed by trif_m,