Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Journal and conference papers

 • J. Ambrožič-Dolinšek in A. Šorgo, »Kako izboljšati kakovost srednješolskega znanja in odnos do biotehnologije?«, predstavljeno na Ekologija za boljši jutri 2010 v Rakičanu.
 • M. Pšunder, M. Ploj Virtič, »E-learning and the relevance of digital competencies of teachers«, predstavljeno na IVAI 2010 na Slovaškem.
 • Golob, »Razvoj kritičnega mišljenja in sklepanja – pogoj za kakovostno življenje«, predstavljeno na Ekologija za boljši jutri 2010 v Rakičanu.
 • R. Repnik in V. Grubelnik, »E-gradiva za 3. razred osnovne šole – fizika«, predstavljeno na SirIKT 2010 v Kranjski Gori.
 • A. Šorgo in A. Špernjak, »Opredelitev digitalno-kompetentnega učitelja in predpogoji izobraževanja učiteljev za razvoj digitalne kompetence«, predstavljeno na SirIKT 2010 v Kranjski Gori.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, »Uporaba IKT pri osnovnošolskem biološkem laboratorijskem delu«, predstavljeno na SirIKT 2010 v Kranjski Gori.
 • ŠPERNJAK, Andreja, ŠORGO, Andrej. Primerjava priljubljenosti treh različnih načinov izvedbe bioloških laboratorijskih vaj med osnovnošolci. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 3/4, str. 68-86.
 • ŠPERNJAK, Andreja, ŠORGO, Andrej. Primerjava priljubljenosti treh različnih načinov izvedbe bioloških laboratorijskih vaj med osnovnošolci. Pedagoš. obz., 2009, letn. 24, št. 3/4, str. 68-86.
 • ŠORGO, Andrej, ŠPERNJAK, Andreja. Secondary school students' perspectives on and attitudes towards laboratory work in biology. V: LAMANAUSKAS, Vincentas (ur.). Challenges of science, mathematics and technology teacher education in Slovenia, (Problems of education in the 21st century, vol. 14). Siauliai: Scientific Methodological Center Scientia Educologica, 2009, str. 123-134.
 • ŠPERNJAK, Andreja, ŠORGO, Andrej. Perspectives on the introduction of computer-supported real laboratory exercises into biology teaching in secondary schools : teachers as part of the problem. V: LAMANAUSKAS, Vincentas (ur.). Challenges of science, mathematics and technology teacher education in Slovenia, (Problems of education in the 21st century, vol. 14). Siauliai: Scientific Methodological Center Scientia Educologica, 2009, str. 135-143.
 • GERLIČ, Ivan. Computer-informatics literacy and possibilities of computing extra-curricular activities = Informatička pismenost i mogućnosti računarskih izvan-nastavnih aktivnosti. V: PLENKOVIĆ, Juraj (ur.). The 15th International scientific Conference "Society and Technology", Zadar, June 26-28 2008. Društvo i tehnologija 2008. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo, 2008, 2008, vol. 41, no. 3, str. 183-188. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54460.
 • GERLIČ, Ivan. Izzivi novih tehnologij in šola bodočnosti = Challenges of advanced technologies and school of the future. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 117-122, ilustr.
 • GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert. Conceptual learning of physics in Slovenian primary schools. V: LAMANAUSKAS, Vincentas (ur.). Challenges of science, mathematics and technology teacher education in Slovenia, (Problems of education in the 21st century, vol. 14). Siauliai: Scientific Methodological Center Scientia Educologica, 2009, str. 65-69.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Kakovost znanja pridobljena z različnimi načini izvedb laboratorijskega dela”, predstavljeno na konferenci VIVID 2009, ki je potekala v petek, 16. oktobra 2009, v Ljubljani.
 • A. Šorgo in A. Špernjak, »Vpliv računalniško podprtega laboratorijskega dela na razvoj digitalne pismenosti«, predstavljeno na InfoKomTech 2009, ki je potekala 28. in 29. oktobra 2009, v Ljubljani.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, »The effect of different methods of laboratory work on student attitudes and quality of learning«, predstavljeno na ECNSI 2009, ki je potekala med 12. in 14. novembrom 2009, v Zadarju, Hrvaška.
  Authors recevied BEST PAPER AWARD.
 • A. Šorgo in A. Špernjak, »Development of generic competences in lower secondary school students through computer supported laboratory work«, predstavljeno na ECNSI 2009, ki je potekala med 12. in 14. novembrom 2009, v Zadarju, Hrvaška.
 • R. Repnik in V. Grubelnik, ”E-learning Materials for 3rd Grade of Primary School – Physics”, v: 32nd International Convention MIPRO 2009, May 25 - 29, 2009 Opatija, Croatia, str. 181-184. Predstavljeno na konferenci MIPRO 2009, Opatija, Hrvaška.
 • A. Špernjak, M. Puhek in A. Šorgo, “Lower secondary school students' attitudes toward computer supported laboratory exercises”, v: 32nd International Convention MIPRO 2009, May 25 - 29, 2009 Opatija, Croatia, str. 77-80. Predstavljeno na konferenci MIPRO 2009, Opatija, Hrvaška.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Primerjava priljubljenosti klasičnega, računalniško podprtega in virtualnega laboratorijskega dela pri pouku bioloških vsebin v osnovni šoli”, v: MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2009, [Krajnska Gora, 2009], ARNES, 2009, str. 575-580. Dostopno na povezava.
 • M. Puhek in A. Šorgo, “Interaktivne računalniške simulacije bioloških laboratorijskih vaj”, v: MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT 2009, [Krajnska Gora, 2009], ARNES, 2009, str. 568-574. Dostopno na povezava.
 • R. Repnik, “Priložnosti za vnašanje sodobnih znanstvenih dognanj v pouk osnovnošolske fizike«, v Edukacija za trajnostni razvoj, Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, 2009. Predstavljeno na IV. Mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekologija za boljši jutri”, ki je potekal od 25. do 27.03. 2009 v RIS Rakičan, Murska Sobota.
 • D. Osrajnik in R. Repnik, “Mini projekt - zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja z delno ugasnitvijo javne razsvetljave«, v Edukacija za trajnostni razvoj, Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, 2009. Predstavljeno na IV. Mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekologija za boljši jutri”, ki je potekal od 25. do 27.03. 2009 v RIS Rakičan, Murska Sobota.
 • M. Dobnik Repnik, “Ekološki pohod učencev tretjega razreda osnovne šole«, v Edukacija za trajnostni razvoj, Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, 2009. Predstavljeno na IV. Mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekologija za boljši jutri”, ki je potekal od 25. do 27.03. 2009 v RIS Rakičan, Murska Sobota.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Predlog za razvoj osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter digitalne pismenosti pri pouku naravoslovnih predmetov v osnovni šoli s pomočjo računalniško podprtega laboratorijskega dela”, v: Didakta, letnik 18/19, št. 127 (maj 2009), str. 20-25.
 • D. Sikošek, “Analiza kompetenčnih zapovedi v posodobljenih učnih načrtih naravoslovnega izobraževanja”, v Edukacija za trajnostni razvoj, Založba PEF, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in RIS Dvorec Rakičan, 2009. Predstavljeno na IV. Mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekologija za boljši jutri”, ki je potekal od 25. do 27.03. 2009 v RIS Rakičan, Murska Sobota.
 • D. Sikošek in K. Žarić,''How To Shape Master Chemistry Teacher By Bologna Guidelines As A Product Of Double - Major Study Programme - Educational Chemistry 2nd Degree'', Predstavljeno na ''19th International Conference On Chemistry Education - Research, Theory And Practice On Chemistry Didactics'', ki je potekala od 15. do 17.09.2009 v Hradec Králové, Češka.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Obstacles in the introduction of computer supported real and virtual laboratory exercises into biology teaching in lower secondary schools”, predstavljeno na SoftCOM 2009 Education in ICT, ki je potekala med 24. in 26. Septembrom 2009 na Hvaru, Hrvaška.
 • R. Repnik, M. Ambrožič in V. Grubelnik, »Galileo on our web textbook on behalf of international year of astronomy«, v: 20th International Conference CECIIS 2009, September 23 – 25, 2009 Varaždin, Croatia, str. 29 – 33. Predstavljeno na konferenci  CECIIS 2009, Varaždin, Hrvaška.
  Spletni učbenik dostopen na: http://lizika.pfmb.uni-mb.si/observatorij/projekti/Galileo/
 • R.Repnik, M. Ambrožič, M. Krašna in V. Grubelnik, »Teachers' experiences and recommendations about using e-learning materials in primary school«, v: 20th International Conference CECIIS 2009, September 23 – 25, 2009 Varaždin, Croatia, str. 73 – 78. Predstavljeno na konferenci  CECIIS 2009, Varaždin, Hrvaška.  
 • M. Krašna, T. Bratina in B. Kaučič, »Differences in e-learning material production according to the learners' age and comprehension level«, v: 20th International Conference CECIIS 2009, September 23 – 25, 2009 Varaždin, Croatia, str. 79 – 86. Predstavljeno na konferenci  CECIIS 2009, Varaždin, Hrvaška.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, “Kakovost znanja pridobljena z različnimi načini izvedb laboratorijskega dela”, presented on conference VIVID 2009, on October 16th, Ljubljani.
 • A. Šorgo in A. Špernjak, »Vpliv računalniško podprtega laboratorijskega dela na razvoj digitalne pismenosti«, InfoKomTech 2009, 28. - 29. 10. 2009, Ljubljani.
 • A. Špernjak in A. Šorgo, »The effect of different methods of laboratory work on student attitudes and quality of learning«,  ECNSI 2009, 12. - 14. 11. 2009,  Zadar, Croatia.
  Authors received the BEST PAPER AWARD.
 • A. Šorgo in A. Špernjak, »Development of generic competences in lower secondary school students through computer supported laboratory work«,  ECNSI 2009, 12. - 14. november 2009, Zadar, Hrvaška.

Other media

List of publications in other media (newspapers, etc.)


| XHTML | CSS | Designed by trif_m,